Pengertian, hukum, syarat dan rukun umrah
Agama

Pengertian, hukum, syarat dan rukun umrah

Pengertian, hukum, syarat dan rukun umrah

Pengertian, hukum, syarat dan rukun umrah
Pengertian, hukum, syarat dan rukun umrah

Pengertian umrah, hukum umrah, waktu mengerjekan umrah, syarat, rukun, dan wajib umrah. nah, dalam pembahasan kali ini saya ingin menerangkan tentang masalah Umrah, semoga bermanfaat.

Umrah

Pengertian Umrah

Umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan Thawaf, Sa’I dan bercukur dami mengharap ridha Allah SWT.

Hukum umrah

Hukum Umrah wajib sekali seumur hidup, Umrah dilakuka dengan niat berihram dan Miqat, kemudian Thawaf, sa’I dan di akhiri dengan memotong rambut/bercukur (Tahallul Umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib)

Umrah terbagi menjadi 2 (dua) umrah wajib dan umrah sunat.

a. umrah wajib

Umrah yang pertama kali dilaksanakan disebut yang umratul Islam
Umrah yang dilaksanakan karena Nazar

b. Umrah sunat ialah Umrah yang dilaksnakan setelah umrah wajib baik yang kedua kali dan seterusnya dan bukan nazar.

Waktu megerjakan umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan, melaksanakan umrah bagi jamaah haji , yaitu pada saat jamaah haji wukuf dipadang Arafat pada hari Arafah, nari nahar (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq.

Syarat, Rukun, dan wajib Umrah

syarat umrah

Islam
Baligh (dewasa)
Aqil (berakal sehat)
Merdeka (bukan hamba sahaya)
Istha’ah (mampu) bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban seseorang.

rukun umrah

niat
Thawaf
Sa’i
Cukur
Tertib melaksanakan ketentuan manasik Umrah sesuai aturan yang ada.

Rukun umrah tidak dapat di tinggalkan, bila tidak terpenuhi , maka umrahnya tidak sah.

wajib umrah

Wajib umrah adalah berihram dari miqat apabila di langgar maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus bayar DA

Tahallul Umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang yang telah di halalkan ( di bolehkan ) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarnag selama berihram umrah di tandai dengan mencukur rambut.

Sumber: https://www.catatanmoeslimah.com/2018/09/kumpulan-bacaan-sholawat-nabi-muhammad-saw.html